1         Algemene leveringsvoorwaarden MCI.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (ook on-line) aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MCI producten en/of diensten van welke aard ook levert aan de afnemer/klant.

Alle door MCI verstrekte gegevens in de vorm van (on-line) prijslijsten, drukwerken, brochures, etc. zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen zonder voorafgaand bericht van MCI worden gewijzigd.

1.1      Definitie klant/afnemer.

De opdrachtgever welke handelt namens een bedrijf wordt verder in de voorwaarden als klant/afnemer omschreven, deze omschrijving geld ook voor eenmansbedrijven en privé opdrachtgevers.

2         Prijzen.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of valutakoersen. Alle leveringen zijn vanaf Amsterdam of direct van leverancier, bijkomende vervoerskosten zijn extra. De prijzen exclusief installatie, in bedrijfsstelling of demonstraties, kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien na de opdrachtbevestiging wijziging optreedt in de tijdens de aanbieding geldende omstandigheden, zoals onder andere de kostprijzen en/of valutakoersen, is MCI gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3         Facturering.

        Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

3.1      Fatale termijn.

        Alle door MCI aangegeven betalingstermijnen zijn tevens de uiterste betaaldatum. Wanneer de betaling(en) niet voor deze betalingstermijn(en) geheel of gedeeltelijk zijn voldaan dan is de afnemer/klant in verzuim. Zodra afnemer/klant in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MCI op de afnemer/klant onmiddellijk opeisbaar.

 

3.2      Boeterente en (Buiten)gerechtelijke kosten.

        Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien Afnemer in verzuim is kan MCI de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,-- euro.

4         Eigendomsvoorbehoud.

4.1       Algemeen.

        Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van MCI, totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5 van deze algemene leveringsvoorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan MCI zijn voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.2      Vervreemding / Bezwaring.

        Alvorens de eigendom op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de zaken te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de zaken, waarvan MCI eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren, voor zover dat in de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer noodzakelijk is.

4.3      Informatieplicht.

        Indien en zolang MCI eigenaar is van de geleverde zaken, zal Afnemer MCI  onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een gedeelte van) de zaken. Bovendien zal Afnemer MCI op diens eerste verzoek informeren waar de zaken zich bevinden. In geval van beslaglegging, al dan niet voorlopige surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslaglegger, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van MCI. Afnemer staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

5         Opschorting uitvoering overeenkomst.

        Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MCI staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MCI het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft MCI het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van MCI in rekening te brengen.

6         Risico.

        Het  risico van verlies, tenietgaan of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat, ongeacht de oorzaak daarvan, op Afnemer over op het moment waarop deze zaken aan het afleveradres ter ontvangst zijn aangeboden.

6.1      Vertraging bij (af)levering.

        MCI is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of een toerekenbare tekortkoming bij toeleveranciers.

6.2      Controle op beschadigingen en/of incompleetheid van de zending.

        Afnemer is verplicht de geleverde producten c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele bij aflevering aanwezige tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te vermelden. In ieder geval dient Afnemer eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen aan het geleverde binnen 48 uur na aflevering schriftelijk te melden aan MCI, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en het recht van Afnemer om te reclameren komt te vervallen.

6.3      Leveringstermijnen.

        Alle door MCI genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan MCI bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MCI niet in verzuim.

7         Garanties.

7.1      Algemeen.

        Eventueel toepasselijke garanties worden vermeld in de overeenkomst. Indien MCI programmatuur, apparatuur en/of andere materialen aan Afnemer levert die MCI van haar toeleveranciers heeft verkregen, of indien MCI voor dienstverlening aan Afnemer gebruik maakt van derden, is MCI nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop MCI ten opzichte van haar toeleveranciers / derden aanspraak kan maken. De door MCI / Frans van Ballegoij geleverde hard- en soft-ware wordt geleverd “zoals het is”.

Garantie en/of reparatie zal door gerenommeerde partners (importeur, hoofd distributeur of service provider) worden uitgevoerd, de verzendkosten naar de fabrikant zijn voor kosten van de afnemer/klant.

Deze contactgegevens zullen bij aflevering van hard- en soft-ware worden verstrekt. De afnemer/klant dient MCI in de gelegenheid te stellen de herstelwerkzaamheden om de klacht en of garantie op een redelijke termijn uit te laten voeren/verhelpen.

7.2      Garantiemeldingen.

        Afnemer is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering op correct functioneren te controleren. Wanneer het product na aflevering defect gaat is de afnemer verplicht dit terstond aan MCI te melden. Eventuele bij aflevering aanwezige tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te vermelden. In ieder geval dient Afnemer eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen aan het geleverde binnen 48 uur na aflevering schriftelijk te melden aan MCI, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en het recht van Afnemer om te reclameren komt te vervallen.

7.3      Geen Garantie.

        De garantieverplichting vervalt indien eventuele materiaal- en of fabricagefouten  geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen door anderen dan MCI is gewijzigd of wordt onderhouden.Materialen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantie. De door MCI geleverde software wordt geleverd “zoals het is”.

7.4      Herstelkosten.

        Herstel buiten het kader van deze garantie zal door MCI in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. Opsturen/ophalen naar MCI naar het reparatieadres zijn voor rekening van de klant/afnemer.

7.5      Garantie op programmatuur, apparatuur en/of andere materialen van toeleveranciers.

De door MCI geleverde software wordt geleverd “zoals het is” omruil of retourneren is uitgesloten. Indien de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen door MCI van toeleveranciers wordt betrokken zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing (fabrieksgarantie). MCI zal Afnemer op diens verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Gedurende de garantietermijn kan de toeleverancier van MCI garantie verlenen of kan MCI- te harer keuze - zelf de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen. en ten uitvoer leggen. In geval van schade of een defect moet het artikel direct naar de fabrikant, of zijn officiële dealer, worden verzonden.

7.6      Gevolgschade.

Werkzaamheden/leveringen/support: MCI / Frans van Ballegoy is niet aansprakelijk voor directe- en indirecte (gevolg)schade van geleverde hardware, software en uitgevoerde handelingen.

8         Beëindiging.

8.1      Ingebrekestelling.

        De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen of in deze algemene leveringsvoorwaarden anders is bepaald, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met daarin een redelijke termijn waarbinnen alsnog kan worden nagekomen, teneinde het verzuim te zuiveren - toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld, rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

8.2      Gedeeltelijke ontbinding.

        Indien Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door MCI nog niet is uitgevoerd.

8.3      Verschuldigde bedragen.

        Bedragen die MCI voorafgaand aan de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.4      Surséance van betaling en faillissement.

        In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 kan MCI de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Afnemer al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien Afnemer anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. MCI zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8.5      Annulering.

        Annulering door Afnemer van enige door hem geplaatste order kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van MCI. Indien MCI akkoord gaat met de annulering, is de Afnemer aan MCI een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 20% van de waarde van de opdrachtsom, die Afnemer bij uitvoering van de order aan MCI had moeten voldoen. In alle andere gevallen is de bestelling en afname bindend en dien het volledige bedrag te worden volddan.

9         Retour

Producten kunnen pas na een schriftelijk akkoord vooraf aan MCI teruggestuurd worden. Terug te sturen producten moeten verzonden worden aan MCI , met voldane verzendkosten.
Terug te sturen producten moeten in perfecte staat zijn, en zorgvuldig verpakt in hun originele verpakking met alle accessoires (bv: CD-ROM, kabels, handleidingen...), zonder wijziging van de referentie of de serienummers; de etiketten moeten intact zijn, evenals de zegels en stempels die de herverkoop van de producten mogelijk maken. De producten moeten worden opgestuurd naar MCI, kosten en risico voor het retourneren zijn voor kosten van de afnemer / klant.